Anställda

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Anställda


Denna sida är f.n. vilande.


Härifrån skall man kunna länkas vidare till en av föreningen upplagd databas med information om anställda på olika företag.

Avsikten är vidare att det i databasen även skall finnas olika typer av sökfunktioner.

Troligen kommer databasen enbart att innehålla uppgifter äldre än 70 år på grund av aktuell sekretesslagstiftning.


Uppbyggnad av denna databas förutsätter ganska omfattande släktforskningsinsatser, och är förstås inte gjort i en "handvändning".

Tanken är dock att vi skall genomföra detta på ett metodiskt sätt, företag för företag, varefter resultatet kommer att publiceras här på hemsidan.

Lars-Göran Larsson är den som i första hand är engagerad i detta arbete.


Nedan har vi laddat upp en länk till anställda på Elsebergs Tegelbruk.

Bruket anlades omkring år 1748 (eller 1749) av Sven Olsson Strandberg och hans hustru Elsa, som f.ö. lär ha gett namn åt Elseberg. Sven föddes år 1700 och dog 1782. Efter det att bruket på 1760-talet gick i konkurs, drevs det dock vidare precis som förut sedan det övertagits av superkargören i Ostindiska Kompaniet, Vollrath Tham. Bland ”nymodigheterna” som tillverkades var de s.k. Berlinska kakelugnarna.

Annars handlade det förstås som vanligt om mur- och taktegel.

En sökning på Google ger följande ytterligare information:

Landeri på Uddevalla stads grund, omkring 1,000 alnar från staden, har ett år 1749 anlagdt tegelbruk, som årligen tillverkar omkring 150,000 tak- och murtegel. Elseberg tillhör för närvarande öfverstelöjtnanten och riddaren C. F. Eding.


Av ovanstående kan man förstås sluta sig till det ändå handlade om en ganska stor industri, och vidare att Edingsvägen döpts efter denne C. F. Eding.

Vi har ingen uppgift exakt på hur länge bruket var i drift, var i vart fall fortfarande varit igång år 1865 och mycket sannolikt längre än så.

Elsebergs Tegelbruk


Anställda i andra företag:

Kollerö Bruk

Sockerbruket

Munkeby Gruva
   

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved