Industrier

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening


Industrier

Den svenska branschstrukturen har förändrats avsevärt under det senaste seklet. Från att ha dominerats av jordbruk, skogsbruk och fiskeföretag, så har industriföretagen expanderat stort. Idag är det dock tjänstesektorn som dominerar.

De allra flesta företagen, cirka 60 procent, finns inom tjänstesektorn. Här är det detalj- och partihandelsföretag, samt företag inom företagsservice, som utgör den största delen. Ungefär en fjärdedel av företagen är jordbruks- skogsbruks- eller fiskeföretag. Endast 14 procent återfinns inom industrin.

Bara i Uddevalla finns idag allt som allt ca 5000 företag, de flesta små eller mycket små.


Följande saxat från Wikipedia beträffande betydelsen av ordet Industri:

Ordet Industri kommer av latinets industria, som betyder flit, idoghet, sysselsättning, och är framställning av produkter genom att råvaror förädlas.

I äldre svenska har också ordet "manufaktur" använts i betydelsen tillverkning, som kommer av latinets ord för hantverk.


Den industriella revolutionen kallas de omfattande sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar som tog sin början i Storbritannien i mitten av 1700-talet. Den industriella revolutionens framsteg fick allt större betydelse när ångdrivna fartyg och järnvägar blev vanligare. Konsekvensen blev omfattande förflyttningar av befolkningen, från landsbygden till städernas industrisamhällen som byggdes upp.


Andra industriella revolutionen kallas ibland tiden 1871-1914, som bland annat präglades av utbredningen av elektricitet och förbränningsmotorer. Åren som valts att använda för denna tid är den mellan fransk-tyska kriget 1871 och första världskriget, som bröt ut 1914.


Ovanstående gäller snarast för industriutvecklingen ur ett internationellt perspektiv, framför allt för utvecklingen i England som var det land som ledde den industriella utvecklingen.

Till Sverige kom industrialismen först betydligt senare. För Uddevallas del introducerades ju knappast elektriciteten och förbränningsmotorerna förrän tiden kring Första Världskriget.


Industriföretag som fanns under 1800-talet drevs självfallet under helt andra villkor än de som grundats under nyare tider. En tidsmässig uppdelning av företagen har därför gjorts enligt följande:


1-Företag etablerade före år 1900


2-Företag etablerade under perioden 1900 - 1946


3-Företag etablerade under perioden 1946 – 2000


4-Företag etablerade 2000 och senare
Uddevallavarvet, grundat år 1946, det utan jämförelse största och viktigaste industriföretag som funnits i Uddevalla.

Här en fantastisk översiktsbild med "gamla" varvet på Kasen i förgrunden med bäddarna 1,2 och 3, och längre bort Sörviksvarvet med bädd 4.

Fotot är taget innan Projekt 73 förverkligades, dvs byggandet av den stora nybyggadstorrdockan på Sörvik, Kärraverken etc.
Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved