Uddevallavarvet

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Uddevallavarvet -

Uppbyggnad, organisation och driftInom Industrigruppen startades i november 2014 ett projekt som syftar till att kartlägga samt dokumentera hur Uddevallavarvets ursprungliga organisation såg ut, vilka personer som var chefer eller hade andra viktiga roller, och hur organisationen sedan utvecklades under varvets hela 40-åriga existens, dvs mellan 1946 till 1986.


Ambitionen har dock höjts avsevärt "under resans gång", och nu omfattar dokumentationen inte mindre än ca 480 A4-sidor i ca 75 delavsnitt, och behandlar de flesta verksamheter som förekom på varvet.

Många intervjuer har genomförts med f.d. anställda som en del i arbetet, liksom forskning på Landsarkivet i Göteborg etc.


I början av september 2015 bildades en s.k. Referensgrupp med 8-9 medlemmar som sedan dess sammanträtt vid totalt 15 tillfällen för att gå igenom materialet för att få det så komplett och korrekt som möjligt.

Sista mötet ägde rum den 18 februari 2016.


Man kan se denna dokumentation som en fortsättning på och komplettering av den utmärkta boken "Uddevallavarvet 1946-1986 - En svunnen epok" som skrevs av medlemmar i föreningen och utgavs år 2008.


Uddevallavarvet - Uppbyggnad, organisation och drift har publicerats i omgångar här nedan.


Här finns således hela innehållsförteckningen med alla  76 delavsnitt och 500 sidor.

Vi har lagt in en länk till texten i varje avsnitt.

Starten skedde den 1 mars, och allt hade publicerats den 22 april, några veckor tidigare än ursprungligen planerat.


Boken finns även att köpa (i pappersformat) sedan maj månad 2016.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Avsnitt 1 - Ursprunglig historik

Prolog samt källor

Gustaf B. Thordén och Thordénrederierna

Företagsetablering och ägarförhållanden

Hur det hela började

Uddevallavarvet AB – Övergripande historik

Företagsförvärv och nyetableringar

Den ekonomiska krisen 1958 och Thordénstiftelsen


Avsnitt 2 - Planering/Drift

Drift & Planeringsavdelningen – sedermera Anläggningsavdelningen


Avsnitt 3 – Anläggningar och övriga produktionsresurser

Huvudkontoren med Bäckabo och Blåkulla

Varvsområdena - Översikter

Stapelbäddar och sjösättningar

Kranar

Verkstäderna

Bostadsbarackerna på Sörvik

Övriga byggnader på och utanför varvsområdena

Kontorsinteriörer


Avsnitt 4 - Företagsledningen och den övergripande företagsorganisationen

Varvscheferna samt intervju med dir. Johan Schreil

Varvsingenjörerna, tekniska direktörerna och styrelseordförandena

Glimtar från styrelsearbetet under åren 1946-1950

Övergripande företagsorganisation

Informationsavdelningen


Avsnitt 5 - Personalorganisation

Personalavdelningen

Företagsnämnden

Skyddsavdelningen

Hälsovårdsavdelningen

Uddevallavarvets Skolverkstad


Avsnitt 6 - Projekt och Försäljning

Projekt- & Försäljningsavdelningen

Att bygga ett fartyg – Några artiklar ur personaltidningen ”Varvet och vi”


Avsnitt 7 - Ekonomi, Finans- och Inköp

Ekonomi- & Finansavdelningen

Inköpsavdelningen


Avsnitt 8 - Materialadministration

Materialavdelningen

Centralförrådet


Avsnitt 9 - Konstruktion

Ritkontoren

Mallvinden


Avsnitt 10 - Produktion

Produktionsavdelningen

Maskinverkstaden

Huvudplaneringsavdelningen

Utrustningsavdelningen

Snickeriavdelningen

Serviceavdelningen

Transportcentralen


Avsnitt 11 - Övriga avdelningar

Organisationsavdelningen

Industriavdelningen

Korrespondens och Telex


Avsnitt 12 - Anläggningarna på Sörvik och Kärra

Det nya storvarvet på Sörvik 1957-58

Gullmarsverken - Jätteprojektet som aldrig kom att förverkligas

Projekt 73

Sörviksvarvet efter genomförandet av Projekt 73

Kärraverken efter genomförandet av Projekt 73


Avsnitt 13 - Andra verksamheter och funktioner

Acetylen- och Syrgasförsörjning

Flytdockorna

Bogserbåtarna

Provturen – fartygets examensprov

Klassen – vad är det?


Avsnitt 14 - Dotterbolagen

Dalslands Träindustri

Brodalens Mekaniska Verkstad

Skandiaverken

Flicksäters Sågverk

PEMCO (Plant Erection and Maintenance Contractor AB)


Avsnitt 15 - Övrigt

Milstolpar i fartygsproduktionen

M/T ”Oktania” och T/T ”Josefina Thordén” – En jämförelse

Alternativ produktion

Arbetsstudieverksamheten vid Uddevallavarvet

Övergången från ackords- till månadslön

Strejkerna vid Uddevallavarvet

Yrkes- och sysselsättningskategorierna

Underentreprenörsföretagen

Varvsarbetarnas Sko- och Manufakturaffär

Idrottsanläggningarna – Oddevallen och Kärranäs Fritidsområde


Avsnitt 16 - Efter nedläggningen

Epilog

Företagsetableringarna på de f.d. varvsområdena efter varvets nedläggning


Det är ovanstående nio herrar, samtliga med lång erfarenhet av fartygsbyggnation, som ligger bakom dokumentationen:

Uddevallavarvet - Uppbyggnad, organisation och drift


Från vänster till höger:

Vambola Kallaste. Filare (maskininsättare), reparatör. UV-anställd 1957-1985.

Kjell Johansson. Filare, sedermera automationstekniker. UV-anställd 1960-1986.

Sture Karlsson. Brännare, UV-anställd 1956-1985.

Janne Dahl. Ritare, UV-anställd 1953-1964. Sedermera avd.chef inom FKAB.

Rolf Gadd. Svarvare, arborrare, sedermera planeringschef på Maskinverkstaden. UV-anställd 1950-1985.

Arne Larsson. Maskiningenjör. UV-anställd 1959-1964. Sedermera avd.chef inom FKAB.

Thore Löfqvist. Plåtslagare, reparatör, svarvare. UV-anställd 1958-1986.

Stefan Brännwik. Elkonstruktör, konstr.chef inom Callenberg Engineering (aldrig UV-anställd).

Per-Olof Andersson. Konstruktör, sedermera chef för Kärraverken, Sörvikshallen samt Kasenvarvets svets- och plåthallar. UV-anställd 1955-1985.


I själva arbetsgruppen för projektet ingick Janne Dahl, Arne Larsson och Stefan Brännwik. Den senare har dessutom stått för det allra mesta av skriv- och redige-ringsarbetet.

Vambola Kallaste (f.ö. föreningens grundare och "grand old man") har tagit fram de allra mesta av de mer än 500 fotografier som ingår i dokumentationen, varav de flesta från föreningens eget arkiv, som totalt omfattar inte mindre än ca 75-80 000 varvsbilder.

De övriga herrarna har utgjort vår s.k. Referensgrupp, dvs den grupp som metodiskt gått igenom samt rättat, kommenterat och kompletterat hela materialet.
Varvets huvudkontor

Vi har nedan laddat upp ritningarna på de olika våningsplanen för varvets huvudkontor "Båkulla", dit verksamheten flyttade från Bäckabo, Sidobyggnaden, barackerna på Sörvik och en del andra udda lokaler i maj månad 1975:

VNHK 1

VNHK 2

VNHK 3

VNHK 4

VNHK 5

VNHK 6

VNHK 7

VNHK 8

VNHK 9

Copyright © Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska Förening All Rights Reserved